שינם מקרים בהם מופר החוזה על ידי אחד מן הצדדים. ההפרה יכולה להיות מהותית, מועטה, חד פעמית או מתמשכת, ולכל אחת מן ההפרות האלה ישנה התייחסות אחרת.

 במקרים כאלה יש להגיש תובענה מתאימה לבית המשפט, ובמסגרתה לבקש סעדים שונים על פי הנסיבות: פיצויים כספיים במקרה של גרימת נזק קיים או עתידי, תביעה חאכיפת החוזה במקרים בהם התובע מבקש כי החוזה יקויים על אף הפרתו, תביעה לביטולו של חוזה במידה ונדרשת הצהרתו זו של בית המשפט לצרכים שונים או בצירוף סעדים אחרים, צו מניעה זמני וקבוע למניעת ביצוע עבודות במקרה של הפרת חוזה, ועוד.