שותפות במקרקעין

עניינו של תחום זה הינו בשותפות של מספר בני אדם בחלקת מקרקעין, דירה, מגרש וכיוצא בזאת.

החוק מסדיר את ההתנהלות בין השותפים באותו חלקה.

כמו כן, קיימים דינים שונים החלים כאשר אחד או יותר מן השותפים מבקש לפרק את השותפות, כך למשל לצורך מכירת המקרקעין, חלוקת השטח בין הצדדים באמצעות מודד, רישום דירות או חלק מן הדירה על שם כל אחד מן הצדדים, ועוד.